POLITIKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ

 

Společnost MG – REAL, s.r.o. podniká v různých oborech činnosti. Za nejdůležitější však vedení společnosti považuje nabídku služeb v oblastech „Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Management staveb, Správa a údržba nemovitostí“. Vedení a všichni zaměstnanci společnosti, řadíme jakost námi poskytovaných služeb, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci mezi nejvyšší priority své činnosti. Proto jsou v organizaci zavedeny a dodržovány systémy podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

Vedení společnosti se rozhodlo pro úspěšné řízení a nasměrování organizace ke zvýšení její výkonnosti a konkurenceschopnosti zavést a uplatňovat tyto systémy pro trvalé zlepšování činností a procesů tak, aby to přineslo užitek všem zainteresovaným stranám – zákazníkům, zaměstnancům, majitelům, dodavatelům, subdodavatelům.

Proto vyhlašuje následující závazky:

 

 1. Vedení vytváří zdroje a podmínky tak, aby všichni zaměstnanci organizace na všech úrovních řízení mohli plnit cíle stanovené vedením a poskytovat kvalifikované, kvalitní
  a komplexní služby.
 2. Dodržování všech relevantních závazných požadavků a právních předpisů, zvláště pak vztahujících se k ochraně životního prostředí a k ochraně zdraví a bezpečnosti je základem nepřetržitého zlepšování integrovaného systému řízení.
 3. Neustálé zlepšování ochrany životního prostředí a předcházení vzniku havárií spolu
  s preferováním investic do technologií s příznivým dopadem na životní prostředí a ochranu zdraví a bezpečnosti patří mezi základní priority vedení společnosti.
 4. V rámci přípravy zakázek zabezpečíme jednoznačné poznání požadavků zákazníka a tyto požadavky zohledníme při realizaci našich prací. V průběhu plnění díla budeme důsledně uplatňovat a dodržovat všechny související zákony, normy a smluvní dohody. Výsledkem naší činnosti bude dílo splňující veškeré kvalitativní parametry dohodnuté se zákazníkem.
 5. Při nakládání s odpadem budeme aplikovat takové metody, které ekonomicky dostupným a šetrným způsobem povedou k minimalizaci environmentálních rizik a dopadů na životní prostředí.
 6. Důsledně realizujeme hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energií.
 7. Vedení se zavazuje k soustavné kvalifikované analýze podnikatelských rizik a rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a k přijímání a realizaci opatření k jejich minimalizaci.

Vedení společnosti se zavazuje vytvořit a průběžně zdokonalovat veškeré potřebné organizační, personální, pracovní a materiální podmínky pro uplatnění Politiky a fungování tohoto integrovaného systému řízení tak, aby bylo dosaženo nezvratných změn vnitřních zvyklostí i kultury organizace směrem k naplňování zásad ochrany životního prostředí, preferování kvality a BOZP poskytovaných služeb, a tím i spokojenosti zákazníků a všech zainteresovaných stran.


Vedení společnosti očekává od všech zaměstnanců ztotožnění se s principy uvedenými v Politice, naplnění této filozofie v každodenní praxi, převzetí plné odpovědnosti za ochranu zdraví a dodržování bezpečnosti na svém pracovišti, kvalitu vlastní práce, ochranu životního prostředí, aktivní předcházení vzniku chyb, předkládání vlastních návrhů ke zlepšení funkčnosti systému a aktivní přístup ke zvyšování vlastní kvalifikace.

 

V Jihlavě 4.1.2017                                                                                                                                              

                                                                                                                                                       

                                                                                      Ing. Ladislav KLIČKA                                                                                                                                                                                                                                                   představitel managementu        

  


 
Aktuální nabídka nemovitostí

Firma MG-REAL, s.r.o. změnila sídlo, nově se nacházíme na adrese Havlíčkova 46, 586 01 Jihlava ( v budově "starého Rozkvětu")


Adventure Golf, U Skály Jihlava - OTEVŘENO

Přijďte si zahrát. 

ADVENTURE GOLF - více informací

Panelák roku 2016

Panelový dům Nerudova 1268-1269 v Třešti získal ocenění panelák roku 2016. Realizační firma - MG-REAL, s.r.o.

více informací
Přehled všech článků