Nová zelená úsporám II

Podle platných norem je zřejmé, že skoro všechny rodinné domy postavené do roku 1990 mají nevyhovující obvodové stěny i střechu. Podle nákladů na vytápění, bychom měli dojít k vážnému závěru, který si vyžaduje patřičné řešení. Nejjednodušší způsob je objekt zateplit, vyměnit okna a dveře, popřípadě i střechu.

Proč zateplovat?

Je možno potvrdit teoretickými výpočty, ale i praktickými měřeními,že úspora energie na vytápění po těchto úpravách je 40% - 60 %, což při úměrném růstu ceny energií znamená průměrnou návratnost této investice cca 10 let. Při odpočtu nákladů na opravu staré fasády, popř. úspory tl. obvodového zdiva při novostavbě se zateplení stává investicí ještě zajímavější.

Vedle úspory energií přináší zateplení z vnější strany obvodového pláště i další výhody a to zejména:

 • nedochází ke zmenšení obytného prostoru
 • vynechání vnější omítky - možno aplikovat přímo na obvodový plášť
 • zvýšení akumulace tepla ve zdivu
 • zkrácení topného cyklu
 • zvýšená tepelná pohoda i v letním období
 • úplné vyloučení vzniku trhlin vnějšího pláště
 • snížení spotřeby paliv
 • snížení znečištění ovzduší
 • úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů apod.
 • možnost nového architektonického řešení fasády

Základní podmínky programu

Principy a přínosy programu

 • umožnit příjemcům podpory snížit energetickou náročnost budov a provozní náklady a současně snížit emise skleníkových plynů
 • zvýšit kulturu bydlení a kvalitu života žadatelů
 • zlepšit vzhled měst a obcí v ČR
 • zpřístupnit financování podporovaných opatření pro všechny zájemce se schváleným projektem

Rozdělení alokace (cca 28 mld.Kč)

komplexní rekonstrukce soukromých budov 70% financí, 30% na budovy veřejné služby, a to v této struktuře:

 • objekty k bydlení - rekonstrukce 55%
 • objekty k bydlení - nová výstavba 15%
 • celkem objekty k bydlení tedy 70%
 • objekty veřejných služeb - rekonstrukce 24%
 • objekty veřejných služeb - nová výstavba 6%
 • celkem objekty veřejných služeb tedy 30%

Podpora postupně formou výzev vždy stanoven termín, oblast podpory a výše prostředků, příjem žádostí ve výzvě bude zastaven buď uplynutím lhůty výzvy nebo při přečerpání alokace o nastavenou hodnotu.

Formy podpor pro objekty k bydlení: přímé dotace, zvýhodněný úvěr, bonus

 • pokud žadatelé o dotaci nebudou mít pro spolufinancování oprav dostatek vlastních prostředků, budou mít možnost získat výhodné bankovní úvěry; snadné získání těchto úvěrů a jejich nízké úrokové sazby bude zajištěno prostřednictvím bezplatných záruk, které stát poskytne za splácení těchto úvěrů
 • nastavení výše přímé podpory - pevná dotace na m2 každého jednotlivého provedeného opatření na zateplení obvodových stěn, zateplení stropu / podlahy / stěny k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů. Výše jednotkové dotace na m2 každého opatření odpovídá procentnímu podíl z normovaných způsobilých nákladů na realizaci opatření, a to v několika hladinách, dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy
 • podpora i na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy

Podpora výhradně komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti budov, tedy: realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy – izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů apod., instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, regulace otopné soustavy - např. termostatické hlavice, inteligentní systémy měření a regulace

Sledované parametry

 • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
 • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]
 • určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny podpory
 • dosažení bude doloženo odborným posudkem, jehož součástí bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav 

Výše dotace na objekty k bydlení

 • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% = podpora 25% z uznatelných nákladů
 • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % = podpora 35 % z uznatelných nákladů
 • Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % + instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností = podpora 50 % z uznatelných nákladů

1. výzva žádosti od srpna 2013 pro RD (1,4 mld.), akceptovány realizace započaté po 1. 1. 2013 Příjem žádostí výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě. Administrace všech žádostí bude probíhat výhradně na pracovištích SFŽP (využití 14 krajských pracovišť SFŽP).

Formy podpor pro veřejné budovy

 • přímá podpora až 90% z celkových způsobilých výdajů
 • pravidla jako u Operačního programu Životní prostředí (stanovení maximální výše podpory na m2 každé konstrukce obálky budovy)
 • omezeno pravidly veřejné podpory – ještě není notifikace programu NOVÁ Zelená úsporám u Evropské komise pro schválení možnosti poskytovat veřejnou podporu

Oprávnění příjemci podpory:

Majitelé staveb pro bydlení: vlastníci rodinných domů - fyzické i právnické osoby

Budovy veřejné služby: školy, školky, nemocnice, domovy s opečovatelskou službou, domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy, kulturní domy, sportovní a multifunkční zařízení, obce a města, příspěvkové organizace a organizační složkyobcí a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, kraje, organizační složky státu, veřejné a státní vysoké školy, obchodní společnosti vlastněné ze 100% obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti.

První neoficiální kalkulačka úspor pro Novou zelenou úsporám 

zde www.novazelenausporam.cz/kalkulacka

Časový harmonogram Zelená úsp

 • leden - únor 2013 - vyhlášení podmínek programu NOVÁ Zelená úsporám (čeká se na novou vyhl. o ENB)
 • březen 2013 - vypsání 1. výzvy pro příjem žádostí s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč pouze na rekonstrukci rodinných domů z důvodu nejrychlejší přípravy a schvalování projektů a tím nejrychlejší přínos pro ekonomiku
 • srpen 2013 - zahájení příjmu žádostí v rámci první výzvy
 • podzim 2013 - administrace žádostí v rámci první výzvy
 • podzim 2013 - první vyplacené prostředky v rámci první výzvy
 • 2014 - vyhlášení výzvy pro objekty veřejné služby
 • 2015 - realizace úsporných opatření v objektech veřejné služby 


 
Aktuální nabídka nemovitostí

Firma MG-REAL, s.r.o. změnila sídlo, nově se nacházíme na adrese Havlíčkova 46, 586 01 Jihlava ( v budově "starého Rozkvětu")


Adventure Golf, U Skály Jihlava - OTEVŘENO

Přijďte si zahrát. 

ADVENTURE GOLF - více informací

Panelák roku 2016

Panelový dům Nerudova 1268-1269 v Třešti získal ocenění panelák roku 2016. Realizační firma - MG-REAL, s.r.o.

více informací
Přehled všech článků